User Tag List

Էջ 1 5-ից 12345 ՎերջինըՎերջինը
Ցույց են տրվում 1 համարից մինչև 15 համարի արդյունքները՝ ընդհանուր 75 հատից

Թեմա: Հղիություն

 1. #1
  Երջանիկ մամա Cassiopeia-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  30.08.2006
  Հասցե
  Yerevan, Armenia, Armenia
  Տարիք
  40
  Գրառումներ
  3,715
  Բլոգի գրառումներ
  5
  Mentioned
  11 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Հղիություն

  Ֆորումում բազմաթիվ թեմաներ են քննարկվում հղիության և մայրության հետ կապված, սակայն բուն հղիության մասին ոչ մի թեմա չկա: Կարծում եմ թեման շատերին կհետաքրքրի, քանի որ շատերին է “սպառնում” ապագա մայր կամ հայր դառնալու հեռանկարը (եթե իհարկե մինչ օրս նրանք այդ “ճանապարհով” չեն անցել):

  Հիմա ավելի կոնկրետացնեմ թեմայի բուն իմաստը: Եկեք այստեղ քննարկենք հղիության հետ կապված բոլոր հոգեբանական հարցերը, ֆիզիոլոգիական խնդիրները, ապրումները, այն, թե ինչ հետևանքների կբերեն սեռավարակները հղիության ընթացքում, կամ հղիության արհեստական ընդհատումը ապագա հղիությունների ժամանակ և այլն:

 2. #2
  Երջանիկ մամա Cassiopeia-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  30.08.2006
  Հասցե
  Yerevan, Armenia, Armenia
  Տարիք
  40
  Գրառումներ
  3,715
  Բլոգի գրառումներ
  5
  Mentioned
  11 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Շատերը կարծում են, որ հղիությունը հիվանդություն է, բժիշկները` պնդում, որ այն հիվանդության հետ բացարձակապես կապ չունի և միայն ֆիզիոլոգիական գործընթաց է, որը տեղի է ունենում կնոջ օրգանիզմում: Հենց այդ գործընթացն էլ բերում է նրան, որ կնոջ մոտ առաջանում են հոգեբանական բազմաթիվ հարցեր, կենսակերպի հետ կապված խնդիրներ և այլն: Իսկ ի՞նչ եք կարծում դուք, արդյոք հղիությունը հիվանդություն է, թե՞…

  Անձամբ ես հղիությունը երբեք չեմ համարել հիվանդություն, չնայած առողջ մարմնին բնորոշ շատ բաներ “երես են թեքել” ինձանից: Սակայն, հաստատ կարող եմ ասել, որ հղիության ողջ ընթացքը, լինելով ապագա մոր համար անչափ հուզիչ ու սպասումներով հագեցած ժամանակահատված, լի է սթրեսային պահերով և յուրաքանչյուր ակնթարթ կարող է սթրեսի պատճառ դառնալ:

  Սթրեսի պատճառ կարող է լինել կնոջ ամուսնու անըմբռնողական հայացքները հղիության ընթացքում, այն, որ նա չի պատկերացնում թե ինչ ապրումներ է ունենում կինը: Սթրեսի պատճառ կարող է հանդիսանալ նորմալ ապրելակերպի տարրերից հրաժարվելու հավանականությունը, հղիության վերջին ամիսներին` պտղի պասիվ խաղը և այլն...

 3. #3
  աջ
  Գրանցման ամսաթիվ
  29.08.2008
  Գրառումներ
  753
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Հան­դի­պում: Սեր: Ամուս­նու­թյուն և, ի վեր­ջո, հղի­ու­թյուն: Առա­ջին երևույթ­նե­րի դեպ­քում ամեն ինչ շատ ավե­լի պարզ է, իսկ ահա վեր­ջի­նիս ըն­թաց­քը կնո­ջից պա­հան­ջում է առա­վել նր­բան­կատ և հա­տուկ վե­րա­բեր­մունք: Մի­այն հղի կնոջ գի­տակ­ցու­թյունն է ի վի­ճա­կի ձևավո­րել ամե­նա­խենթ և անհ­նա­րին թվա­ցող հար­ցեր` ին­չո՞ւ, ին­չո՞ւ ես, ինչ­պի­սի՞ն եմ, ինչ­պի­սի՞ն կլի­նեմ, ինչ­պե՞ս կըն­կալ­վեմ և այլն:

  Ահա այս և հղի կնոջ հո­գե­բա­նու­թյա­նը վե­րա­բե­րող մի շարք այլ հար­ցե­րի շուրջ էլ փոր­ձե­ցի զրու­ցել հո­գե­բա­նա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Դ. Ջա­մալ­յա­նի հետ:

  Դ. Ջ. - Հղի կինն ու­նե­նում է սե­փա­կան մարմ­նի կա­ռուց­ված­քի պատ­կե­րաց­ման փո­փո­խու­թյուն­ներ, այ­սինքն` ըն­դու­նում է մարմ­նի այլ ձև: Ամե­նա­կարևորը` կի­նը պետք է հար­մար­վի իր մարմ­նի թե­կուզ ժա­մա­նա­կա­վոր փո­փո­խու­թյան ան­խու­սա­փե­լի­ու­թյան հետ:

  Շատ կա­նանց թվում է, թե հղի վի­ճա­կը իրենց ար­տա­քի­նի, գե­ղեց­կու­թյան դեմ ոտնձ­գու­թյուն է, որ իրենք տգե­ղա­նում են, դառ­նում տղա­մարդ­կանց հա­մար անհ­րա­պույր: Եվ սա առա­ջին բար­դույթն է, որը պետք է հաղ­թա­հա­րի հղի կի­նը, քան­զի կան տղա­մարդ­կանց տե­սա­կետ­ներ, ըստ որոնց՝ հղի վի­ճա­կը կնոջ գե­ղեց­կու­թյան կուլ­մի­նա­ցի­ան է: Սա առա­ջի­նը:

  Երկ­րորդ` պետք է միշտ հիշ­ել, որ սկ­սած սաղմ­նա­վոր­ման պա­հից՝ պտու­ղը կեն­դա­նի օր­գա­նիզմ է և, որ ամե­նա­կարևորն է, ըն­կա­լու­նակ մի­ջա­վայ­րի ազ­դե­ցու­թյուն­նե­րին, նախ և առաջ մոր ապ­րում­նե­րին:

  Պտու­ղը և մայ­րը մշ­տա­պես գտն­վում են սիմ­բի­ո­տիկ վի­ճա­կում, այ­սինքն՝ մի ամ­բող­ջա­կան հա­մա­կար­գի մեջ: Սա են­թադ­րում է, որ մոր ապ­րում­նե­րը, նույ­նիսկ տրա­մադ­րու­թյան ամե­նաչն­չին փո­փո­խու­թյունն էլ ազ­դում է պտ­ղի վրա: Ին­չի՞ վրա պետք է դնել շեշ­տը, ի՞ն­չը կա­րող է էա­պես ազ­դել երե­խա­յի և՛ հո­գե­կան, և՛ ֆի­զի­կա­կան ձևավոր­ման վրա՝ նաև ծն­վե­լուց հե­տո:

  Ամե­նա­ա­ռա­ջին պայ­մա­նը պտ­ղի ցան­կա­լի լի­նելն է:

  Եթե երե­խան ցան­կա­լի չէ, կամ եթե հղի­ու­թյան ըն­թաց­քում մայ­րը մտո­րում է երե­խա­յից ազատ­վե­լու մա­սին, ապա մտած­մունք­նե­րի և սթ­րե­սա­յին այդ տևական ըն­թաց­քը կա­րող է ոչ մի­այն ըն­կալ­վել պտ­ղի կող­մից, այլև շատ խո­րը ար­մա­տա­վոր­վել նրա հո­գե­կա­նում:

  Ըստ բնու­թյան օրեն­քի` կինն ավե­լի շուտ է մտ­նում ծնո­ղա­կան կեր­պա­րի մեջ, ավե­լի լավ է ըն­կա­լում իր դե­րը, քան տղա­մար­դը: Իհար­կե, ծնո­ղա­կան դե­րի ըն­կա­լու­մը ուղ­ղա­կի­ո­րեն կապ­վում է նաև մար­դու բա­րո­յա­կան հա­սու­նու­թյան հետ, այդ իսկ պատ­ճա­ռով խոր­հուրդ չի տր­վում ամուս­նա­նալ վաղ հա­սա­կում, հատ­կա­պես տղա­նե­րի պա­րա­գա­յում, որով­հետև միշտ չէ, որ նրանք կա­րո­ղա­նում են ստանձ­նել ամուս­նու և հոր պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը:

  Կնոջ հա­մար շատ կարևոր է տես­նել ամուս­նուն ար­դեն հոր կեր­պա­րում, ձգ­տում է գտ­նել նրա­նում ուժ, հե­նա­րան և առա­վել ընդգծ­ված ուշ­ադ­րու­թյուն: Իսկ այս ամե­նը գի­տակ­ցե­լու և նոր դե­րի մեջ մտ­նե­լու հա­մար տղա­մար­դը պետք է լի­նի բա­վա­կա­նա­չափ հա­սուն թե՛ ֆի­զի­կա­պես և թե՛ բա­րո­յա­պես:

  աղբյուր` www.mayrik.am
  Ես ոչինչ չեմ ուզում...

 4. Գրառմանը 3 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  ihusik (23.01.2009), Բարձրահասակ (02.02.2009), Լուսաբեր (11.02.2009)

 5. #4
  Երջանիկ մամա Cassiopeia-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  30.08.2006
  Հասցե
  Yerevan, Armenia, Armenia
  Տարիք
  40
  Գրառումներ
  3,715
  Բլոգի գրառումներ
  5
  Mentioned
  11 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Մեջբերում GISastgh-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Շատ կա­նանց թվում է, թե հղի վի­ճա­կը իրենց ար­տա­քի­նի, գե­ղեց­կու­թյան դեմ ոտնձ­գու­թյուն է, որ իրենք տգե­ղա­նում են, դառ­նում տղա­մարդ­կանց հա­մար անհ­րա­պույր: Եվ սա առա­ջին բար­դույթն է, որը պետք է հաղ­թա­հա­րի հղի կի­նը, քան­զի կան տղա­մարդ­կանց տե­սա­կետ­ներ, ըստ որոնց՝ հղի վի­ճա­կը կնոջ գե­ղեց­կու­թյան կուլ­մի­նա­ցի­ան է: Սա առա­ջի­նը:
  Անձամբ իմ մոտ նման խնդիր չկա, հակառակը, թե սեփական փորձից, թե ֆիլմերից, թե հղիների հետ շփման եզրերից հաստատ կարող եմ ասել, որ հղի կնոջ գեղեցկությունն ու նրբությունն ուրիշ է: Այն ավելի "կանացի" է, ավելի զգայուն է այդ գեղեցկությունը:

 6. Գրառմանը 6 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  comet (23.01.2009), ihusik (23.01.2009), Selene (30.01.2009), Sona_Yar (11.02.2009), Լուսաբեր (11.02.2009), Ֆոտոն (30.06.2011)

 7. #5
  հարս վնեզակոնա Apsara-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  15.05.2007
  Հասցե
  իմ մեջ
  Տարիք
  34
  Գրառումներ
  1,992
  Բլոգի գրառումներ
  27
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Հղիությունը երբեք հիվանդություն չեմ համարել, առաջին անգամ էի լսում նման մեկնաբանություն

  Հազարավոր տարիներով եկաճ ֆիզիոլոգիական նորմալ երևույթա, այն որ հղիությունից լիքը հիվանդություններ են առաջանում, սխալ ապրելակերպի նշանա, աղտոտված օդ, վատորակ սնունդ, սթրեսերով լի լարված առօրյա, նստակյած կյանք և այլն: Եթե մինչ այդ մարդ թեթև թաքնված հիվանդություններ է ունենում, ապա հղիության ժամանակ սրանում է, մեկ-մեկ էլ հակառակն է լինում, անցնում գնում են:

  Բայց մեր ժամանակների հղիներին կարևոր է ֆիզիկական ակտիվություն պահպանել, բարձր տրամադրություն, զբաղվելլ սիրած զբաղմունքներով:

  Օրինակ եթե ուզում եք ձեր գեղեցիկ մարմինը պահպանել, կան հատուկ ֆիզվարժանքներ նախատեսված հղիների համար:

  Շատ եմ խոսում, բայց ոչ հղի եմ, ոչ էլ կլինեմ, ոչ էլ եղել եմ
  “То, что вы не можете выразить – это Любовь.
  То, что вы не можете отвергнуть/не признать – это Красота.
  То, чего вы не можете избежать – это Истина”.
  ~ Шри Шри

 8. #6
  Պատվավոր անդամ ars83-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  14.06.2008
  Գրառումներ
  2,966
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Մեջբերում Cassiopeia-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Անձամբ իմ մոտ նման խնդիր չկա, հակառակը, թե սեփական փորձից, թե ֆիլմերից, թե հղիների հետ շփման եզրերից հաստատ կարող եմ ասել, որ հղի կնոջ գեղեցկությունն ու նրբությունն ուրիշ է: Այն ավելի "կանացի" է, ավելի զգայուն է այդ գեղեցկությունը:
  Որպես տղամարդ կարող եմ հավաստել, որ կանանց հղիությունը գեղեցկացնում է իմ աչքում: Մի տեսակ ավելի նուրբ են դառնում դիմագծերը, շարժումները, ձայնը, ժպիտը փոխվում են:
  Մեր մոտակա խանութներից մեկում մի վաճառողուհի կար: Շատ կռվարար, ջղային, անհամբեր անձնավորություն էր. բոլոր հաճախորդների հետ կռվում էր, քիթ-մռութ անում, գոռում: Մի օր էլ մտա խանութը, որտեղ նա աշխատում էր, պետք է իր բաժնից բան առնեի: Մտածեցի, որ էլի պիտի տեսնեմ դեմքի դժգոհ արտահայտությունը, ապրանքն ու դրամը շպրտելը, և այլն: Տեսնեմ՝ ոչ մի նման բան Համբերատար սպասարկում է հաճախորդներին, ապրանքը փոխում, նույնիսկ (!) ժպտում: Սկզբում չէի հասկանում պատճառը, հետո, երբ մի քիչ հեռացավ դրամարկղից, տեսա, որ հղի է: Այ այսպիսի բաներ:

  Հ.Գ. Ժողովո՛ւրդ, մի հետաքրքիր հոդված էի տեղադրել այս թեմային առնչվող և դրա հետ կապված քննարկություն էի բացել, բայց արձագանք չեղավ: Եթե ցանկանում եք, կարող եք մասնակցել և քննարկել. հետաքրքիր կլիներ լսել ձեր կարծիքը:
  http://www.akumb.am/showpost.php?p=1531185&postcount=24
  http://www.akumb.am/showthread.php?t=38717
  Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel; il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. (V. Hugo, Les Misérables)

 9. #7
  Երջանիկ մամա Cassiopeia-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  30.08.2006
  Հասցե
  Yerevan, Armenia, Armenia
  Տարիք
  40
  Գրառումներ
  3,715
  Բլոգի գրառումներ
  5
  Mentioned
  11 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Հղիության ժամանակ պարզապես մարդու աշխարհայացքն է փոխվում շրջապատի նկատմամբ: Այն փաստը, որ կինը կարող է արարել, հզորության զգացում է ներշնչում նրան (իհարեկ ոչ ֆիզիկական առումով, չնայած այն ֆիզիկականը, ինչ կինն է տանում հղիության ընթացքում, ոչ մի տղամարդ ողջ կյանքում չի կարող տանել):

 10. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  comet (23.01.2009)

 11. #8
  աջ
  Գրանցման ամսաթիվ
  29.08.2008
  Գրառումներ
  753
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Ուղղակի հղիության ժամանակ կինն ավելի է ուշադրության ու հոգատարության կարիք ունենում: Մեր դասախոսներից մեկն էնքան ոգևորված էր պատմում, որ մի անգամ իր` Ֆրանսիայում եղած ժամանակ մի հղի կին է անցել փողոցով ու ամբողջ երթևեկությունը կանգնեցրել են, որ նա անցնի
  Իսկ Հայաստանում կարող է նույնիսկ հղի կնոջը տրանսպորտի մեջ նստելու տեղ չտան
  Ես ոչինչ չեմ ուզում...

 12. #9
  մերթ ընդ մերթ Քամի-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  08.04.2008
  Գրառումներ
  407
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Մեջբերում Cassiopeia-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Սակայն, հաստատ կարող եմ ասել, որ հղիության ողջ ընթացքը, լինելով ապագա մոր համար անչափ հուզիչ ու սպասումներով հագեցած ժամանակահատված, լի է սթրեսային պահերով և յուրաքանչյուր ակնթարթ կարող է սթրեսի պատճառ դառնալ:
  Ճիշտ այդպես
  օրինակ ես
  երկրորդ բալիկիս հղիության ընթացքում 9 ամիս լաց եմ եղել
  լացում էի, թե ինչու է մեր տան մոտով տրամվայ անցնում թե ինչու է մեր խոհանոցի կահույքը սպիտակ
  նաև հիշողությանս վրա էր ազդել հղիությունս, բայց դա առաջնեկիս ժամանակ
  մի անգամ մոռացել էի մեր տան տեղը ....անգամ հասցեն չէի կարողանում մտաբերել,որպեսզի դրսում անցորդներից հարցնեի տուն տանող Ճանապարհը

  բա էսպիսի բաներ..

 13. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  *e}|{uka* (11.02.2009)

 14. #10
  Պատվավոր անդամ
  StrangeLittleGirl-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  18.03.2006
  Հասցե
  Կոպենհագեն
  Տարիք
  33
  Գրառումներ
  24,136
  Բլոգի գրառումներ
  18
  Mentioned
  34 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Հղիությունն ինքն իրենով, բնականաբար, հիվանդություն չէ, բայց դա այնպիսի ֆիզիոլոգիական վիճակ է, որը կարող է զանազան հիվանդությունների առաջացման և սրացման պատճառ դառնալ: Դրա համար հղի կինը պետք է խստորեն հետևի ապրելակերպի վերաբերյալ բժշկի ցուցումներին:

 15. #11
  Ես և դու՝ մի ենք... ihusik-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  15.01.2007
  Հասցե
  Երկիր մոլորակ
  Տարիք
  46
  Գրառումներ
  781
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Հղիություն

  Հնագույն ժամանակներում հղիությունը սրբություն էր համարվում ու կարծում եմ հիմա էլ որոշ մարդկանց համար այդպես է դեռ։ Եվ ամենակարևորը հղի կանանց շրջապատում էին ամենայն գեղեցիկով ու նաև հոգեպես աջակցում էին նրան։ Նախ և առաջ հնում գիտեիր, որ կնոջ երևակայությունը մեծ ազդեցություն ունի սաղմի վրա ու ինքն իր մտքերով կարող է վնասել կամ հակառակն՝ աջակցել երեխաին։ Օրինակ հին հռոմում հղի կանայք անպայման իրենց այդ շրջանը անց էին կացնում գեղեցկության հետ շփվելով՝ բնության մեջ, նուրբ մեղեդային գեղեցիկ երաժշտություն լսելով, գեղեցիկ, ամրակազմ հերոսների քանդակները դիտելով, նկարները դիտելով և բնականաբար նույնպիսի ամրակազմ ու գեղեցիկ էլ սերունդ էին ունենում։ Խորհուրդ կտամ այն կանանց, որոնք բալիկի են սպասում օգտվեն այս ասածներիցս - սրանք սոսկ խոսքեր չեն։ Հեռու մնացեք ռոքային ու ամեն տեսակ ռաբիզային երաժշտությունից, ձեր համար ձեր սիրելի դասական երաժշտություն ընտրեք և լսեք։ Ցանկացողներին թե ինչ ազդեցություն է թողնում երաժշտությունը և ինչու եմ այդպես ասում կարող եմ գիտականորեն ապացուցեմ այս ամենը կատարված հատուկ փորձերի հիման վրա։

  Իհարկե մոռացվել է նաև արևի, լուսնի և այլ մոլորակների ազդեցությունը բեղմնավորման ու պտղի զարգացման վրա...

  Այստեղ խոսք գնած նաև հղի կանանց ցուցաբերած արտասովոր վարքի մասին, նրանց ճաշատեսակների փոփոխության կամ այն մթերքների սրտով ուզելը, որոնց առաջ այդքան էլ ուշադիր չէին ու հաճախ չէին էլ ուտում։ Բանը նրանում է, որ չպետք է մոռանանք, որ բեղմնավորման պահից սկսած այդ կնոջ հետ միասին ու նրա հենց մեջ ապրում է երկրորդ հոգին հատուկ եմ հենց հոգի բառն գրել, որովհետև նա էլ ունի իր նախասիրությունները ու նման կերպ արդեն դեռ չծնված կարելի է որոշ պատկերացումներ կազմել այդ երեխայի մասին, նրա նախասիրությունների մասին։
  Թե սիրում ենք՝ մեր սրտի բոլոր լարերո՜վ սիրենք... Միայն Սիրուն է երաժշտությունը զիջում, բայց և Սերն էլ մեղեդի է... Ես և Դու՝ Մի Ենք՝ Մի-Մի Աշխարհ Ենք, Հավերժի Ճամփորդներ...

 16. Գրառմանը 1 հոգի շնորհակալություն է հայտնել.

  Lady SDF (20.02.2009)

 17. #12
  Անհայտ կորած.. Firegirl777-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  09.05.2006
  Հասցե
  Yerevan, Armenia, Armenia
  Տարիք
  33
  Գրառումներ
  1,001
  Բլոգի գրառումներ
  10
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Փոքրիկը մեր կյանքում

  Ես փոքրիկի եմ սպասում, դա իմ համար իրոք շատ լավ նորություն է, ովքեր են ակումբում սպասում փոքրիկի և ինչ մտքեր կան այդ մասին, խնդրում եմ կիսվեք զգացումներով, գիտելիքներով, ուզում իմանալ ամեն ինչ

 18. Գրառմանը 2 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  Երկնային (11.02.2009), Լուսաբեր (11.02.2009)

 19. #13
  Աննորմալ գժուկ:( Kita-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  04.05.2006
  Տարիք
  32
  Գրառումներ
  2,599
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Փոքրիկը մեր կյանքում

  Մեջբերում Firegirl777-ի խոսքերից Նայել գրառումը
  Ես փոքրիկի եմ սպասում, դա իմ համար իրոք շատ լավ նորություն է, ովքեր են ակումբում սպասում փոքրիկի և ինչ մտքեր կան այդ մասին, խնդրում եմ կիսվեք զգացումներով, գիտելիքներով, ուզում իմանալ ամեն ինչ
  վայյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյյ Ջեյն ջան
  Շնորհավորշատ ուրախացրիր
  Ես էլ էս վերջերս չգիտեմ ում էի հարցնում Ջեյնը ամուսնացել է արդեն, թե ոչ
  Դե օգնել հարցերով չեմ կարող, իսկ որ ամիսն է?
  ԻՄԻջայլոց Վեռան էլ է հղի(Cassiopeia)
  Ты или заходи в мою жизнь, или иди куда-нибудь.. стоишь на пороге, а дверь настежь. мне холодно.

 20. #14
  հարս վնեզակոնա Apsara-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  15.05.2007
  Հասցե
  իմ մեջ
  Տարիք
  34
  Գրառումներ
  1,992
  Բլոգի գրառումներ
  27
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Պատ. Փոքրիկը մեր կյանքում

  Շնորհավոոոոոոր, շատ լավ նորությունա, շուտով ակումբի թոռնիկներ են հայտնվելու

  Համ էլ Վերան նման թեմա բացել է, այնտեղ լիքը լիքը կիսվել են, կարող ես միանալ
  “То, что вы не можете выразить – это Любовь.
  То, что вы не можете отвергнуть/не признать – это Красота.
  То, чего вы не можете избежать – это Истина”.
  ~ Шри Шри

 21. #15
  Պապա x3 Աթեիստ-ի ավատար
  Գրանցման ամսաթիվ
  26.05.2007
  Հասցե
  Հայաստան
  Տարիք
  41
  Գրառումներ
  8,080
  Mentioned
  31 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)

  Պատ. Փոքրիկը մեր կյանքում

  Դե ես էլ իմ կողմից մի լավ կայք խորհուրդ տամ, ապագա մայրերի (ինչու՞ ոչ, նաև հայրերի համար) -> www.mother-fuck.ru

  Կայքի անունը մի փոքր խաբուսիկ է․ կայքը շատ լավն է, շատ ինֆորմատիվ, և համարյա առանց գովազդի։
  artak.am De gustibus et coloribus non est disputandum.

 22. Գրառմանը 2 հոգի շնորհակալություն են հայտնել.

  Apsara (11.02.2009), Rhayader (13.02.2009)

Էջ 1 5-ից 12345 ՎերջինըՎերջինը

Թեմայի մասին

Այս թեման նայող անդամներ

Այս պահին թեմայում են 1 հոգի. (0 անդամ և 1 հյուր)

Համանման թեմաներ

 1. Ընտանիքի պլանավորում, բեղմնավորում, հղիություն, երեխայի ծնունդ
  Հեղինակ՝ Cassiopeia, բաժին` Մայրության անկյուն
  Գրառումներ: 3
  Վերջինը: 30.09.2009, 14:48

Թեմայի պիտակներ

Էջանիշներ

Էջանիշներ

Ձեր իրավունքները բաժնում

 • Դուք չեք կարող նոր թեմաներ ստեղծել
 • Դուք չեք կարող պատասխանել
 • Դուք չեք կարող կցորդներ տեղադրել
 • Դուք չեք կարող խմբագրել ձեր գրառումները
 •