Չբացահայտված օրենք կամ
Արագացումով շարժման առանձնահատկությունները
1. Արագացումով շարժումը տեղի է ունենում հաշվարկային կետի նկատմամբ շարժումը մարմնից-մարմնին փոխանցելու շնորհիվ, այսինքն շարժմանը նպաստող ներգործությունը հանդիսանում է երևոյթի մյուս կողմը:
2. Շարժման փոփոխությանը նպաստող ներգործությունը իր հերթին տվյալ հաշվարկային կետի նկատմամբ նույնպես տեղափոխվում է արագացումով, քանի որ փոփոխվում են ազդեցության կայացման կետերը:
3. Ցանկացած կետում կամ ցանկացած պահին շարժման փոփոխությանը նպաստող ներգործությունը դադարեցնելիս մարմինը կշարունակի շարժվել այդ կետում կամ այդ պահին ունեցած արագությամբ, այսինքն՛ իներցիայով:
4. Արագացումով շարժման ժամանակ մարմնի շարժման իներցիալ վիճակը նույնպես փոփոխվում է արագացումով:
5. Արագացումով շարժման դեպքում գործում է տեղափոխման աճի օրինաչափությունը:
Հաստատուն տեղափոխման աճի օրենքը՛ չբացահայտված օրինաչափություն, որը հնարավորություն է ամեն ինչ դիտարկել դասսական մեխանիկայի շրջանակներում
Δx=ΔvˑΔt/2
Δx=s_n- s_n-1, որտեղ՛ s_n-ը արագացումով շարժվող մարմնի տեղափոխման չափն է Δt ժամանակահատվածում
s_n-1-ը մարմնի տեղափոխման չափն է առանց որևէ ներգործության, այսինքն եթե Δt ժամանակահատվածում մարմնի վրա ուժի ազդեցությունը դադարեր, մարմինը կշարունակեր շարժվել ձեռք բերած v_n-1 արագությամբ տեղափոխվելով s_n-1չափով:
՛ s_n=Δt(v_n+v_n-1 )/2
s_n-1= Δtˑv_n-1
s_n- s_n-1= Δt(v_n+v_n-1 )/2- Δtˑv_n-1
s_n- s_n-1= Δt(v_n+v_n-1 - 2v_n-1)/2
s_n- s_n-1= Δt(v_n - v_n-1)/2 քանի որ. v_n - v_n-1=Δv, ապա՛ s_n- s_n-1= ΔvˑΔt/2
Δx=ΔvˑΔt/2
արագացումով շարժվող մարմնը հավասար ժամանակամիջոցներում ուժի ազդեցությամբ տեղափոխվում է տարածության միայն մի մասը, մնացածը մարմինը անցնում է շարժման զուգընթաց գործող իներցիայով:
Մարմնին իմպուլս է հաղորդվում հավասար բաժիններով, հաշվարկման կետի նկատմամբ արագացումով տեղակայված կետերում և այդ կետերից յորաքանչյուրում մարմինը ունենում է շարժման սկզբնական արագություն իսկ հաջորդաբար փոխանցվող իմպուլսների դեպքում՛ յուրաքանչյուր բաժին իմպուլսով մարմինը տեղափոխվում է Δx աճի (նվազման) չափով այն կետի նկատմամբ, որտեղ կայանում է շարժման փոխանցումը սա հակասում է շարժման էներգիայի փոփոխության օրինաչափությանը ըստ որի
E_n/E_1=n^2 քանի որ t_n/t_1 և v_n/v_1=n
Δx=ΔvˑΔt/2 օրինաչափությամբ իրական է E_n/E_1=n կախվածությունը քանի որ X=n Δx և FX=n FΔx
Այսպիսով արագացումով շարժվող մարմնի և փոխազդեցության մյուս կողմ հանդիսացող ներգործության իրական կախվածությունը արտահայտելու համար անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ օրինաչափությունը.
MV^2/2=nmv^2/2 և MV=nmv , որտեղ MV^2/2 և MV –ն արագացումով շարժվող մարմնի շարժման էներգիայի և իմպուլսի մեծություններն են:
nmv^2/2= n^2m_0v^2/2 nmv= n^2m_0, որտեղ՛ ներգործության փոփոխությն շարժման էներգիայի և իմպուլսի մեծություններն են, m_0-ն փոխազդեցության մյուս կողմ հանդիսացող ներգործության մասսայի և արագության արժեքներն են Δt ժամանակահատվածում:
Էլ-մագնիսական փոխազդեցության դեպքում E=nmc^2/2
Արեգակի մասսայի կորուստը մեկ վրկ-ում ( m=2E/nc^2 , որտեղ n-ը Էլ-մագնիսական ալիքների հաճախությունն է) կազմում է 10^-5 կգ հաշվարկած 4 մլն տոննայի փոխարեն:
Քվանտային մեխանիկայի կապը դասական մեխանիկայի հետ
hν = m_0 ν²c²/2
h = m_0 ν c²/2
Էլ-մագնիսական քվանտ իմպոլսը
p_0 = m_0ν²c
ֆոտոնի մասսան
m_0=2h / ν c² m_0=10^-64кг,
E = n^2m_0v^2/2
Էլ-մագնիսական դաշտի էներգիայի խտությունը համեմատական է հաճախության չորս աստիճանին
արագացումով շարժվող մարմնի s տեղափոխման չափը t ժամանակահատվածում կլինի՛
s =tˑΔx: s =t ΔvˑΔt/2: t =nˑΔt: s =n ΔvˑΔt^2/2 կամ s =naˑΔt/2=at/2
քանի որ S = aˑt^2/2 ապա S/s = t