Նայել RSS հոսքը

davidus

 1. ՀՀ համայնքների սոցիալ-տնտեսական բնութագրերը և վերլուծությունը (մաս 3)

  Կարևորելով համայնքների բնակչության թվաքանակի միջև եղած տարբերությունները տարբեր առում¬ներով, նաև նկատի ունենալով, որ պետությունը համայնքների նկատմամբ որոշակի քաղաքականություն իրականացնելիս մեծ կարևորություն է տալիս այդ ցուցանիշին` ներկայացնենք համայնքների դասակարգումն
  ...
 2. ՀՀ համայնքների սոցիալ-տնտեսական բնութագրերը և վերլուծությունը (մաս 2)

  Ստորև, աղյուսակում, բերված են բնակավայրերը` ըստ բարձունքային նիշերի` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության վերը նշված թիվ 756 որոշմամբ (և համապատասխան լրացումներով) բնակավայրերի հաստատված ցանկը (տես` Աղյուսակ 2)  ...
 3. ՀՀ համայնքների սոցիալ-տնտեսական բնութագրերը և վերլուծությունը (մաս 1)

  Յուրաքանչյուր համայնք, որպես ամբողջ համակարգի մի մասնիկ, բազմակողմանիորեն պետք է ճանաչվի, բնութագրվի, ճշգրտորեն որոշվի նրա տեղն ու դերը համակարգում ու երկրում, գնահատվեն հնարավորություններն ու ակնկալվելիք մասնակցությունը երկրի զարգացման գործընթացում, և հարկ եղած աջակցություն
  ...
 4. Տեղական Ինքնակառավարման Եվրոպական Խարտիան և ՀՀ օրենսդրությունը (մաս 5)

  _
  Խարտիայի 10-րդ հոդվածով սահմանվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների միավորվելու իրավունքը:
  1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները` իրենց լիազորությունները իրականացնելիս, իրավունք ունեն համագործակցել և օրենքով սահմանված շրջանակներում տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների հետ կազմել միավորումներ` ընդհանուր
  ...
 5. Տեղական Ինքնակառավարման Եվրոպական Խարտիան և ՀՀ օրենսդրությունը (մաս 4)

  _
  Խարտիայի 9-րդ հոդվածով սահմանվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսավորման աղբյուրները:
  1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները իրավունք ունեն, ազգային տնտեսական քաղաքականության շրջանակներում, տնօրինելու բավական սեփական ֆինանսավորման միջոցների, որոնք նրանք ազատորեն կարող են տրամադրել իրենց գործառությունների
  ...