PDA

Դիտել ողջ տարբերակը : Տարօրինակ արձաններMesrop
30.03.2007, 23:56
http://www.imageshare.am/viewgal/69310041/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/69310041/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/37199874/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/37199874/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/24906047/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/24906047/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/77045622/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/77045622/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/36682574/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/36682574/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/64578629/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/64578629/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/41406674/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/41406674/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/31171732/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/31171732/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/11389958/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/11389958/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/58983041/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/58983041/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/23830577/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/23830577/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/91103498/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/91103498/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/46870856/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/46870856/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/93630179/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/93630179/view.jpg)

Mesrop
30.03.2007, 23:57
http://www.imageshare.am/viewgal/38516704/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/38516704/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/49576163/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/49576163/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/36277372/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/36277372/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/44106623/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/44106623/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/70086965/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/70086965/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/13327778/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/13327778/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/54476663/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/54476663/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/31711650/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/31711650/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/77948450/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/77948450/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/35164967/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/35164967/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/13912276/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/13912276/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/81482106/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/81482106/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/62081980/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/62081980/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/14581108/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/14581108/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/69161428/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/69161428/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/30027912/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/30027912/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/62381345/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/62381345/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/15985463/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/15985463/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/44894283/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/44894283/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/99094192/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/99094192/view.jpg)

Mesrop
30.03.2007, 23:58
http://www.imageshare.am/viewgal/79316488/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/79316488/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/83594146/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/83594146/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/32961274/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/32961274/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/17461012/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/17461012/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/75119152/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/75119152/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/20191486/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/20191486/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/77680077/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/77680077/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/17175720/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/17175720/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/58279879/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/58279879/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/41118575/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/41118575/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/15017881/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/15017881/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/78865305/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/78865305/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/71652833/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/71652833/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/58743403/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/58743403/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/19597061/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/19597061/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/64879583/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/64879583/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/43329707/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/43329707/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/81937028/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/81937028/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/69173223/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/69173223/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/92929288/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/92929288/view.jpg)

Mesrop
30.03.2007, 23:59
http://www.imageshare.am/viewgal/16608386/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/16608386/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/37245160/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/37245160/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/95544255/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/95544255/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/81360276/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/81360276/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/87039873/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/87039873/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/39511177/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/39511177/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/31918127/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/31918127/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/75876284/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/75876284/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/31496840/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/31496840/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/96334724/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/96334724/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/44860450/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/44860450/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/10432019/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/10432019/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/26495734/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/26495734/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/50847143/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/50847143/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/25196014/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/25196014/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/84261762/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/84261762/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/26013562/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/26013562/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/77920159/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/77920159/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/91716870/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/91716870/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/60385861/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/60385861/view.jpg)

Mesrop
30.03.2007, 23:59
http://www.imageshare.am/viewgal/17750560/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/17750560/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/68475050/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/68475050/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/41207959/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/41207959/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/78527869/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/78527869/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/66150298/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/66150298/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/46371177/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/46371177/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/61612193/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/61612193/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/20049166/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/20049166/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/95933339/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/95933339/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/48803720/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/48803720/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/74783251/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/74783251/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/32953141/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/32953141/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/27506616/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/27506616/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/21818781/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/21818781/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/83059397/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/83059397/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/66244199/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/66244199/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/35417862/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/35417862/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/83589013/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/83589013/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/84224435/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/84224435/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/90182493/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/90182493/view.jpg)

Mesrop
31.03.2007, 00:01
http://www.imageshare.am/viewgal/24892836/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/24892836/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/64417340/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/64417340/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/70268647/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/70268647/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/42274447/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/42274447/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/74660226/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/74660226/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/68026184/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/68026184/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/73394880/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/73394880/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/72131127/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/72131127/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/32853287/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/32853287/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/21502619/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/21502619/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/77457169/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/77457169/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/54471398/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/54471398/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/53215770/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/53215770/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/21398821/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/21398821/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/21277519/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/21277519/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/10007804/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/10007804/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/82705560/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/82705560/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/85521160/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/85521160/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/90749011/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/90749011/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/23419628/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/23419628/view.jpg)

Mesrop
31.03.2007, 00:02
http://www.imageshare.am/viewgal/91454096/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/91454096/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/34639796/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/34639796/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/46878106/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/46878106/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/92812060/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/92812060/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/97205552/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/97205552/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/43712543/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/43712543/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/24971512/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/24971512/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/17318638/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/17318638/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/63901662/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/63901662/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/58294688/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/58294688/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/97709340/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/97709340/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/83703932/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/83703932/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/18597780/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/18597780/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/45047115/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/45047115/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/88871884/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/88871884/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/27944696/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/27944696/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/66729309/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/66729309/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/93241177/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/93241177/view.jpg) http://www.imageshare.am/viewgal/36373704/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/36373704/view.jpg)

Amaru
31.03.2007, 00:05
Բռնեեեք, ընգաաա :D
Վախ, մի անգամից ոնց բարձրացավ տրամադրությունս))))))
Մեյսի, Մեսիկ))))))))))

Mesrop
31.03.2007, 12:34
Վծեմու…
Գիդեր nkarner-ում չի դրել, ուրեմն չունեմ… :D
http://www.imageshare.am/thumb/73894726/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/73894726/view.jpg)

քաղաքացի
31.03.2007, 14:13
Վծեմու…
Գիդեր nkarner-ում չի դրել, ուրեմն չունեմ… :D
http://www.imageshare.am/thumb/73894726/view.jpg (http://www.imageshare.am/view/73894726/view.jpg)
Ոնց որ Kinder Surprise լինի՝ կարևոր չի ձախինը, թե աջինը:
Էլի Բոտերոյի գլուխգործոցների՞ց ա:

Ձայնալար
22.04.2007, 23:01
Լաաաաաավնեին …:hands
Դե թող տենան Բաբաջանյանի արձանի քննադատողները, որ արվեստը մարդանման տիկնիկ քանդակելու մեջ չի …;)

Sunny Stream
31.01.2008, 19:00
Իհարկե բոլորն էլ շատ հետաքրքիր էին, բայց.........

..................................:love

Malu
31.01.2008, 19:02
Մի քանի հետաքրքիր արձան էլ իմ կողմից :)

Malu
31.01.2008, 19:03
… շարունակությունը

Malu
31.01.2008, 19:04
:):)

Գաղթական
04.02.2008, 18:15
ուու՜ ժողովուրդ ջան..
իսկ դուք արդեն հասցրե՞լ եք տեսնել, թե ինչ արձաններ են զարդարում Ամստերդամը

գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների ներկայությունից ու բարոյական գաղափարներից դրդված ես, իհարկե, չեմ մեջբերի նկարը, բայց կտամ հասցեն.

(սրտից թույլ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս չդիտել..)
http://narodna.pravda.com.ua/images/doc/7c7cc-00.jpg
ավելի պատկերավոր - http://www.vassg.hu/fotok/penis.jpg

Ավելացվել է 4 րոպե անց
շարունակելով Ամստերդամային շարքը՝ կտամ հասցեն նաև մի «ֆոնտանչիկ»-ի, որից ջուրը դուրս է ցայտում հենց վերնամասից..
(բարեբախտաբար՝ նկարում այն անջատված վիճակում է)
(սա հենց հասարակաց թաղամասի կենտրոնական մասերում է..)

http://www.amsterdam.info/pictures/red-light-district/images/red_light_district_penis_fontain.jpg

Ավելացվել է 14 րոպե անց
ընդհանրապես Հոլանդացիները «կտտցրած» են էդ թեմայի շուրջ..

http://www.amsterdamfun.eu/images/amsterdam-sex-museum.jpg

դրվագ Ամստերդամի կենտրոնում գտնվող սեքսի թանգարանից.
http://www.donicela.com/albums/album01/Amsterdam_sex_museum.jpg
http://www.bugbitten.com/images/62d2b7ba91f34c0ac08aa11c359a8d2c/Amsterdam-52893/Amsterdam-tb-1851703.jpeg
http://thump01.pbase.com/u13/andass/small/21841557.PICT4775.jpg

Դեկադա
04.02.2008, 18:38
ընդհանրապես Հոլանդացիները «կտտցրած» են էդ թեմայի շուրջ.

Ոչ միայն էդ տեմայի շուրջ....;)

Գաղթական
04.02.2008, 19:20
Ոչ միայն էդ տեմայի շուրջ....;)

հա դե.. :)
բայց դա.. այսպես ասենք.. «չարյաց փոքրագույնն է».. ;)

Ավելացվել է 13 րոպե անց

իսկ դուք արդեն հասցրե՞լ եք տեսնել, թե ինչ արձաններ են զարդարում Ամստերդամը

ի միջի այլոց՝ այս արձանի հետ կապված մի պատկերավոր պատմություն էլ կա..
մի Հայ՝ իմ ընկերներից, գործով մտնում է մի Հոլանդացու մոտ..
մտնում է մի սևամորթից հետո..
ինչ-ինչ հանգամանքներով՝ այդ Հոլանդացի պաշտոնյան խիստ բարկացած է լինում այն սևամորթի վրա..
և, չգիտես ինչու, որոշում է իր զայրույթը «թափել» այս Հայի վրա..
- եկել եք մեր երկիր.. ապականել եք ամեն-ինչը ձեր ներկայությամբ.. ո՛չ կուլտուրա ունեք, ո՛չ հասարակ էթիկայի կանոններից եք տեղյակ.. բոլոր օտարերկրացիներդ էլ նույնն եք.. ծառերից իջել ու միանգամից Նիդեռլանդներ եք ժամանել..

ճիշտն ասած՝ ես մինչև հիմա ապշած եմ, թե ինչպես է այդ ընկերս՝ վաղուց արդեն ոչ երիտասարդ այդ տաքարյուն ու Հայրենապաշտ մարդը, կարողացել է իրեն տիրապետել և խեղդամահ չանել այդ անպատկառին.. ապշած եմ՝ քանզի ինքս այն մի քանի հոգու թվում էի, որ հազիվ պոկեցինք այդ մարդու ձեռքերից մի Քրդի, ով համարձակվել էր Հայերին համեմատել Գնչուների հետ..

և նա պատասխանում է.
- էդ ե՞ս կուլտուրա չունեմ.. էդ ի՞մ ազգը մշակույթից տեղյակ չի.. էդ որ իմ երկրում կյանքը շանր է ու ես էկել եմ քո սրբապիղծ երկիրը, նշանակում է, թե իմ ազգին քաղաքակրթությունը խո՞րթ է.. եկ մի համեմատենք.. հասարակ օրինակ՝ մեր երկրի մայրաքաղաքում՝ Երևանում, երբ դուրս ես գալիս գլխավոր կայարանից, դիմացդ Սասունցի Դավթի արձանն է.. դա արդեն Ազգային Հերոս է.. իսկ ձե՞ր մոտ.. ձեր մայրաքաղաք Ամստերդամում, երբ դուրս ես գալիս գլխավոր կայարանից, տղամարդու օրգանի արձան է.. ենթադրում եմ սա էլ ձեր ազգի հերոսն է.. է հիմա ո՞ւմ կուլտուրան է ավելի բարձր..